Nội Dung khóa học PTS Căn Bản

 1 - Buổi 1

 _ Hướng dẩn cài đặt PTS 2017( win64bit)

_ Tìm hiểu tổng quan giao diện PTS 2017

_ Xác lập không gian làm việc học tập PTS 2017

_ Hướng dẩn vận hành các phím và chuột trên PTS 2017

_ Hướng dẩn mở file (jpg) ảnh và xem thông tin kích thước file ảnh

_ Hướng dẩn mở file (Raw,Neff...) ảnh

_ Tìm hiểu tổng quan giao diện BG CC 2017

2 - Buổi 2

_Xác lập không gian làm việc học tập BG CC 2017

_ Hướng dẩn tổng quan BG CC 2017 hiệu chỉnh file ảnh (raw,neff)

3 - Buổi 3

_ Hướng dẩn hiệu chỉnh file ảnh phong cảnh trên BG CC 2017

_ Hướng dẩn hiệu chỉnh file ảnh chân dung  trên BG CC 2017

_ Hướng dẩn hiệu chỉnh file ảnh kiến trúc  trên BG CC 2017

_ Hướng dẩn hiệu chỉnh nhiều file ảnh trên BG CC 2017

4 - Buổi 4

_ Hướng dẩn các công cụ chọn vùng trên PTS 2017

_ Hướng dẩn các công cụ chọn và lớp (layer) vùng trên PTS 2017

5 - Buổi 5

_ Hướng dẩn các công cụ tẩy xóa trên PTS 2017

_ Hướng dẩn công cụ tô vẽ trên PTS 2017

_ Hướng dẩn công cụ đổi phong nền cho ảnh trên PTS 2017

_ Hướng dẩn và tìm hiểu mặt nạ lớp(layer mask) PTS 2017

6 - Buổi 6

_ Hướng dẩn và tìm hiểu các hộp chỉnh màu (5 hộp)trên PTS 2017

_ Hướng dẩn và tìm hiểu hiệu ứng lớp ( Layer) trên PTS 2017

7 - Buổi 7

_ Hướng dẩn và tìm hiểu các bộ lọc ( filter) trên PTS 2017

8 - Buổi 8

_ Hướng dẩn và tìm hiểu đánh chử và hiệu ứng chử trên PTS 2017

_ Liên kết và thực hành các kiến thức đã học trên PTS 2017

9 - Buổi 9

_ Liên kết và thực hành các kiến thức đã học trên PTS 2017 và kết thúc khóa học