Adapter ring K170/150II

Liên hệ

Adapter Ring 77mm, 82mm for Holder K150 II, K170II

Vòng chuyển đổi tự bộ holder K150II cho các ống kính có đường kính 82mm, 77mm...
      BH Kase VN
Vui Lòng Chọn Size

Mã sản phẩm: Adapter ring K170/150II Nhóm sản phẩm: Bộ Holder Kase

Adapter Ring 77mm, 82mm for Holder K150 II, K170II
   Sử dụng bộ holder K150 Ver II. Có thể dử dụng với các ống kính có đường kính 77mm, 82mm 
    Chỉ cần thêm vòng chuyển đổi  này sẽ tận dụng được bộ filter 150mm và 170mm trên bộ  holder K150II/170II cho các ống kính có đường kính 82mm, 77mm...
Adapter Ring K150II
Adapter Ring K150II 77mm
Adapter Ring K150II 77mm 2
Adapter Ring K150II 82mm
Các vong nôi
82mm
77mm