Cách Sử Dụng Filters ND Phơi Sáng
Trên Bộ lọc ND có ghi các ký hiệu như: ND8, ND32, ND64....ND1000.v.v...