Magnetic Master Kit - Pro

10,900,000 đ

12,831,000 đ

Kase Wolverine Magnetic Master Kit
Sử Dụng cho các Size 72mm, 77mm, 82mm & 95mm

. Không Holder
. Không Ám Màu
. Không Tối Góc
. Không Bể Vỡ
. Không Trày Xước
. Kháng nước biển
Không cần sử dụng các bộ kính lọc vuông vì Circula Magnetic của chúng tôi có thể sử dụng cùng lúc 2 bộ lọc mà không tối góc (without Vegnetting)

Mã sản phẩm: Magnetic Master Kit - Pro Nhóm sản phẩm: Magnetic Filters

Kase Wolverine Magnetic Master Kit - Pro
Không Tối Góc - Không Ám Màu - Không Bể Vỡ
Sản Xuất từ kính Germany B270 Schott

Chi Tiết gồm 6 Sản Phẩm 
1 Magnetic filter CPL
1 Magnetic filter ND1000 (10stop)
1 Magnetic filter GND-0.9 (3stop)
1 Filter Bag
1 Magnetic lens cap
1 Magnetic adapter ring
1 Adapter Magnetic 95mm
1 Step ring 82mm-95mm
1 Step ring 77mm-95mm


Chống Nước biển


Magnetic adapter Ring