Magnetic Professional Kit

Liên hệ

Kase Wolverine Magnetic Circular filters - Professional Kit
Không Cần Holder - Không Ám Màu
Sử Dụng cho các Size 72mm, 77mm, 82mm & 86mm
     
. Không cần bộ Holder
. Không Ám Màu
. Không Tối Góc
. Không Bể Vỡ
. Không Trày Xước
     Không cần sử dụng các bộ kính lọc vuông vì Circula Magnetic của chúng tôi có thể sử dụng cùng lúc 2 bộ lọc mà không tối góc (without Vegnetting)

Mã sản phẩm: Magnetic Professional Kit Nhóm sản phẩm: Magnetic Filters

Kase Wolverine Magnetic Circular filters - Professional Kit
Bộ kase Wolverine Magnetic Circular Filters - Pro Kit bao gồm
+ CPL
+ ND1000 (10stop)
+ GND-0.9 (3stop)
+ Filter Bag
+ Magnetic Adapter ring 95mm
+ Step up ring (tùy chọn 72mm -95mm, 77 -95mm & 82-95mm)