Magnetic Professional ND Kit

11,750,000 đ

Kase Magnetic Professional ND Kit - Chuyên Phơi Sáng
      
 Sử dụng ống kính có các size: 72mm, 77mm, 82mm & 86mm
. Ko Holder Filter
. Ko ám màu

. Ko tối góc
. Ko bể vỡ
. Kháng nước biển

Mã sản phẩm: Magnetic Professional ND Kit Nhóm sản phẩm: Magnetic Filters

Kase Magnetic Professional ND Kit - Chuyên Phơi Sáng
Ko bể Vỡ - Kháng Nước Biển - Ko Ám Màu
Bộ Professional ND Kit gồm
. 1 filter CPL
. 1 filter ND8 (3stop)
. 1 filter ND64 (6stop)
. 1 filter ND1000 (10stop)
. 1 adapter ring
. 1 filter bag

 

Shock Resistant
Kase Product Parameters
High Quality Material
Wolverine Series Magnetic Circular Filters
Adapter Ring 72mm-86mm
Wolverine Series Magnetic Circular Filters Pro ND Kit
Kase Professional ND Kit
Magnetic ND1000
Wolverine Series Magnetic Circular Filters ND1000