Vòng nối tới 82mm

Liên hệ

Vòng nối từ các size tới 82mm
Ống kính có đường kinh bộ lọc muốn nối ra hay sử dụng các filters lớn hơn tới 82mm
. 52mm - 82mm
. 55mm - 82mm
. 58mm - 82mm
. 67mm - 82mm
. 72mm - 82mm
. 77mm - 82mm

Mã sản phẩm: MSP020 Nhóm sản phẩm: Vòng nối ring

Vòng nối từ các size tới 82mm - Slim

+ 52mm - 82mm

+ 55mm - 82mm

+ 58mm - 82mm

+ 67mm - 82mm

+ 72mm - 82mm

+ 77mm - 82mm
Ring 52mm - 82mm
Ring 55mm - 82mm
Ring 58mm - 82mm
Ring 67mm - 82mm
Ring 72mm - 82mm
Ring 77mm - 82mm