Wolverine High-End Kit

13,990,000 đ

15,800,000 đ

Wolverine High End Kit
Không Ám Màu - Không Bể Vỡ - Không Trày Xước
SX kính Germany Schott B270 gồm 4 filters & 1 Holder K8

      Bao Hanh Kase VN
. 1 Filter CPL 86mm Nam Châm Từ (Magnetic slim Polarising Filter)
. 1 R-GND 0.9 3top 100x150x2mm
. 1 GND0.9 3stop 100x150x2mm  
. 1 ND64 6stop 100x100x2mm
. 1 Holder K8 K100 Nhôm 6061

Mã sản phẩm: Wolverine High-End Kit Nhóm sản phẩm: Wolverine Kit 100 2mm

Wolverine High End Kit
 SX Kính Germany B270 Không Bể Vỡ gồm 4 filters & 1 Holder K8
. 1 Filter CPL 86mm Nam Châm Từ (Magnetic slim Polarising Filter)
. 1 R-GND 0.9 3top 100x150x2mm
. 1 GND0.9 3stop 100x150x2mm  
. 1 ND64 6stop 100x100x2mm
. 1 Holder K8 K100 Nhôm 6061

. 1 adapter ring 82mm
. 1 adapter ring 77mm
. 1 step ring 67mm-82mm
. 1 step ring 72mm - 82mm
. 2 bộ rãnh 1,1mm gồm: 1 bộ 3 rãnh & 1 bộ 2 rãnh
. 2 bộ rãnh 2mm gồm: 1 bộ 2 rãnh & 1 bộ 1 rảnh (ráp thành 3 rãnh)
. 1 bộ vít và ốc để lắp ráp 3 khe kẹp filter 2mm
. 1 túi canvas cao cấp chứa đựng 10 filters 100mm + Holder
Product details Wolverine High End Kit
Kase Soft Bag